Zobrazit navigaci

Historie

Z historie uměleckého školství v Milevsku po současnost

 

Historická nit, která spojuje dnešní Základní uměleckou školu Milevsko s jejími předchůdci, má počátek v roce 1940, kdy byla ustavena Městská hudební škola v Milevsku.

V kronice města Milevska můžeme číst: 28. 5. 1940 bylo usneseno zříditi od 1. 9. městskou hudební školu. Město věnuje 1 000,- Kč ročně a místnosti, otop a světlo. Bylo zvoleno kuratorium hudební školy ve složení: předseda -  továrník Arnošt Jonáš, místopředseda - Ing. Irén Vodňanský, tajemník - inspektor pojišťovny Vl. Řepka, finanční referent - František Habart. Vyučovat se mělo klavíru a houslím, ale připouští se i vyučování zpěvu a jiným nástrojům.

V archivu ZUŠ Milevsko najdeme první organizační statut Městské hudební školy, datovaný 12. září 1940.

Škola se hned v prvním roce své činnosti aktivně zapojila do kulturního dění v Milevsku, o čemž svědčí opět záznamy v městské kronice: 21. 5. 1941 zpěvácký spolek Vlastislav pořádá slavnostní hudební a pěvecký večer na pamět 100. výročí narození Ant. Dvořáka. Vystoupil i orchestr a žákovský sbor za řízení prof. J. Jarolíma.

25. 6. 1941 okresní osvětový sbor se zpěváckým spolkem Vlastislav a hudební školou uspořádaly „Pestrý večer“ v hotelu Straka. Orchestr řídil prof. Jarolím.

Záznamy městské kroniky nás informují také o dalším vývoji:

1942 - Hudební škola v Milevsku získala pevný základ výnosem zemského úřadu v Praze, který potvrdil zřízení školy, schválil organizační statut, vyučovací osnovy a ustanovil ředitelem prof. Jana Jarolíma. Dozíracím úřadem stal se inspektorát hudebních škol v Praze a ministerstvo školství.   

1946 - Městská hudební škola, která po odchodu prof. Jarolíma do Přerova zastavila vyučování, byla opět 15. 8. otevřena. MNV schválil přijetí prof. Slavomíra Jakla z Prahy, který působil do války jako kapelník v Jugoslávii. Umístění školy v jedné malé místnosti staré školy (pozn.: dnes Gymnázium) bylo nevyhovující, počet žáků se pohyboval kolem třiceti. Měsíční platba při 1 hodině týdně byla 100,- Kč.

Zde je první zmínka o problému, se kterým se škola potýkala 40 let své existence, a to, že neměla vlastní prostory pro výuku, takže působila na různých místech v Milevsku. V počátcích, ve válečných letech, máme informaci o výuce v budově dnešní 1. základní školy (pozn.: tehdy nová budova, tzv. „nová škola“). Je pravda, že tehdejší hudební škola byla malá, ale rozrůstat se mnoho nemohla.

V roce 1950 se mění název školy na Městský hudební ústav Otakara Ostrčila v Milevsku a v dalších letech sídlí škola v tzv. Latinské škole v milevském klášteře. 

V r. 1956 byly školy tohoto typu přejmenovány na Základní hudební školy a měly centrálně určeno např. i jednotné školné. Tento název se blížil dnešnímu označení.

Od r. 1960 je ředitelem školy Jaroslav Daněk, který nastupuje po předchozím řediteli Bedřichu Márovi.

V r. 1961 pak Základní hudební školy získávají jednotný název, pod kterým byly nejvíce v povědomí a někdy možná ještě jsou - Lidové školy umění, tzv. „lidušky“. Tento nový název reflektuje budoucí rozvoj dalších, i nehudebních uměleckých oborů na těchto školách. Od tohoto roku tedy existovala Lidová škola umění v Milevsku.

Od 1. 9. 1967 bylo škole přiděleno nové působiště - 6 místností v domě č. p. 1. Škola se tedy opět stěhuje z kláštera do centra Milevska, do budovy zvané „U soudu“, kde skutečně kdysi soud byl. 

Toho roku vznikl žákovský smyčcový orchestr. Byl založen jako houslový soubor s klavírním doprovodem. Hrály zde děti ve věku 10 – 14 let. Později se obsazení orchestru podstatně změnilo rozšířením o další hudební nástroje. Měl např. toto složení: 1. housle, 2. housle, violoncello, flétna, 2 klarinety a čtyřruční klavír. Počet členů byl kolem čtrnácti ve věku 11 – 18 let. Repertoár tvořily skladby tanečního charakteru a tzv. vyšší populár. Orchestr od jeho vzniku vedl učitel houslové hry Jan Humpál. Ten také všechny skladby pro toto obsazení sám upravoval. Orchestr zanikl s odchodem pana učitele Humpála do penze, tj. v roce 

Milevská liduška měla zatím jen hudební obor. Další obor, výtvarný, se otevírá ve školním roce 1968/69. A opět se řeší otázka – kam s ním? Nakonec se výuka přesunuje do prostor pozdějšího DDM.

Městská budova č. p. 1 se má rekonstruovat, LŠU se musí (opět) vystěhovat a od školního roku 1974/75 je provizorně umístěna v nové budově 2. ZDŠ. Některé „učebny“ jsou i v kabinetech, žáci - akordeonisté z této doby pamatují výuku mezi regály s knihami ve školní knihovně. Zvažuje se nová samostatná budova LŠU, k té je však zatím daleko.

1. 8. 1979 je jmenována ředitelkou školy paní učitelka Mgr. Anděla Maršálková. LŠU má 8 učitelů, včetně ředitelky, a téměř 250 žáků.

Na podzim r. 1980 je zahájena výstavba nové budovy LŠU. Školní rok 1981/82 je zahájen ještě ve stávajících prostorách, nová budova je pak slavnostně otevřena 18. prosince 1981. Montovaná dřevostavba byla ve své době pro LŠU velkým přínosem, neboť nikdy předtím škola vlastní budovu neměla. Součástí nového „stánku“ je i koncertní sál. Tato stavba slouží škole dodnes jako hlavní budova. 

Pod vedením paní ředitelky Maršálkové se pod LŠU stěhuje a dále rozvíjí Milevský dětský sbor, který později dosahuje značných úspěchů na festivalech a soutěžích doma i v zahraničí.

Po r. 1989 se škola dále rozvíjí, v r. 1990 vzniká literárně-dramatický obor vedený paní učitelkou Marií Bolkovou. Zprvu je umístěn v budově dnešní MŠ Kytička nedaleko hlavní budovy LŠU.

V r. 1991 se mění název lidových škol umění na základní umělecké školy. Vzniká tak Základní umělecká škola v Milevsku, po získání právní subjektivity v r. 1993 má název Základní umělecká škola Milevsko.

V r. 1995 je založen dechový orchestr LEGO, v r. 2001 swingový orchestr SILVER BAND.

Ve stejném roce se výtvarný obor, jenž měl k dispozici v hlavní budově pouze jednu učebnu, stěhuje do nově adaptovaného pavilonu v areálu MŠ Klubíčko v sousedství  budovy ZUŠ. Zde má k dispozici mnohem více prostoru a vhodnější zázemí. LDO se současně stěhuje z pronajatých prostor do hlavní budovy ZUŠ.  

Od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2020 je ředitelem školy Mgr. Vladislav Horek.

Hlavní budova školy je postupně opravována a modernizována, obnovuje se i vybavení školy. Viditelnější jsou výsledky žáků např. v různých soutěžích.

V současnosti má ZUŠ Milevsko téměř 500 žáků a přes 20 zaměstnanců ve třech oborech. V hudebním oboru se vzdělává asi 300 žáků, ostatní v oboru výtvarném a literárně-dramatickém.

Od 1. 8. 2020 je ředitelem školy Jan Gröger, dipl. um., který od počátku svého působení na této škole usiluje o výstavbu nové budovy, jelikož ta stávající je z mnoha důvodů nevyhovující.

(Za cenné vzpomínky děkujeme dlouholetému pedagogovi této školy, panu Janu Humpálovi.)